Tháng Năm 28, 2023

Phân thức \(\frac{{x – 5}}{{x – 2}}\) sau khi quy đồng mẫu thức 2 phân thức \(\frac{{x – 5}}{{x – 2}};\frac{1}{{{x^2}}}\) là:

Phân thức \(\frac{{x – 5}}{{x – 2}}\) sau khi quy đồng mẫu thức 2 phân thức \(\frac{{x – 5}}{{x – 2}};\frac{1}{{{x^2}}}\) là:

A. \(\frac{{(x – 5){x^2}}}{{{{(x – 2)}^2}{x^2}}}\)

B. \(\frac{{(x – 5){x^2}}}{{{{(2 – x)}^2}{x^2}}}\)

C. \(\frac{{(x – 5){x^2}}}{{(x – 2){x^2}}}\)

D. \(\frac{{(x – 5){x^2}}}{{(2 – x){x^2}}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

MTC: \({x^2}(x – 2)\)

\(\frac{{x – 5}}{{x – 2}} = \frac{{{x^2}(x – 5)}}{{{x^2}(x – 2)}}\)

Chọn C.