Tháng Sáu 8, 2023

Mẫu thức chung của 3 phân thức \(\frac{4}{{{x^3}{y^2}}};\frac{7}{{4{x^5}y}}\) và \(\frac{5}{{12{x^5}{y^2}}}\) là:

Mẫu thức chung của 3 phân thức \(\frac{4}{{{x^3}{y^2}}};\frac{7}{{4{x^5}y}}\) và \(\frac{5}{{12{x^5}{y^2}}}\) là:

A. \(48{x^3}{y^2}\)

B. \(48{x^5}y\)

C. \(12{x^5}y\)

D. \(12{x^5}{y^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Mẫu thức chung của 3 phân thức \(\frac{4}{{{x^3}{y^2}}};\frac{7}{{4{x^5}y}}\) và \(\frac{5}{{12{x^5}{y^2}}}\) là: \(12{x^5}{y^2}\)

Chọn D.