Tháng Sáu 1, 2023

Mẫu thức chung của các phân thức \( – 1;\frac{2}{{{x^2} – x + 1}};\frac{{3x}}{{{x^3} + 1}}\) là:

Mẫu thức chung của các phân thức \( – 1;\frac{2}{{{x^2} – x + 1}};\frac{{3x}}{{{x^3} + 1}}\) là:

A. \({x^3} – 1\)

B. \((x + 1)({x^2} – x + 1)\)

C. \({x^3} + 1\)

D. Cả B, C đều đúng

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết :

Vì \({x^3} + 1 = (x + 1)({x^2} – x + 1)\) nên cả B và C đều đúng.

Chọn D.