Tháng Sáu 5, 2023

Quy đồng mẫu thức \(\frac{{x}}{{{{\left( {3x – 2} \right)}^2}}}\,\,;\frac{{x – 2}}{{{x}\left( {3x – 2} \right)}}\) ta sẽ “không” thu được kết quả là:

Quy đồng mẫu thức \(\frac{{x}}{{{{\left( {3x – 2} \right)}^2}}}\,\,;\frac{{x – 2}}{{{x}\left( {3x – 2} \right)}}\) ta sẽ “không” thu được kết quả là:

A. \(\frac{{{{x}^2}}}{{x{{\left( {3x – 2} \right)}^2}}}\,\,;\frac{{(x – 2)(3x – 2)}}{{{x}{{\left( {3x – 2} \right)}^2}}}\)

B. \(\frac{{{{x}^2}}}{{x{{\left( {3x – 2} \right)}^2}}}\,\,;\frac{{(x – 2)(2 – 3x)}}{{{x}{{\left( {2 – 3x} \right)}^2}}}\)

C. \(\frac{{{{x}^2}}}{{x{{\left( {3x – 2} \right)}^2}}}\,\,;\frac{{(x – 2)(3x – 2)}}{{{x}{{\left( {2 – 3x} \right)}^2}}}\)

D. \(\frac{{{{x}^2}}}{{x{{\left( {2 – 3x} \right)}^2}}}\,\,;\frac{{(x – 2)(3x – 2)}}{{{\text{x}}{{\left( {2 – 3x} \right)}^2}}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{x}}{{{{\left( {3x – 2} \right)}^2}}}\, = \frac{{{{x}^2}}}{{x{{\left( {3x – 2} \right)}^2}}} = \,\frac{{{{x}^2}}}{{x{{\left( {2 – 3x} \right)}^2}}}\) (vì \({\left( {3x – 2} \right)^2}\)=\({\left( {2 – 3x} \right)^2}\))

\(\frac{{x – 2}}{{{x}\left( {3x – 2} \right)}} = \frac{{(x – 2)(3x – 2)}}{{x{{(3x – 2)}^2}}} = \frac{{(x – 2)(3x – 2)}}{{x{{(2 – 3x)}^2}}} = – \frac{{(x – 2)(2 – 3x)}}{{x{{(2 – 3x)}^2}}}\)

Suy ra A, C, D đúng. B sai.

Chọn B.