Tháng Mười 17, 2021

Ở người, lông không bao phủ ở vị trí nào dưới đây ?

Ở người, lông không bao phủ ở vị trí nào dưới đây ?
A. tầng sừng.
B. tầng tế bào sống.
C. cơ co chân lông.
D. mạch máu.

Hướng dẫn

Ở người, lông và móng sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế bào của tầng tế bào sống.
Đáp án cần chọn là: B