Tháng Mười 17, 2021

Trong cấu tạo của da người, các sắc tố mêlanin phân bố ở đâu ?

Trong cấu tạo của da người, các sắc tố mêlanin phân bố ở đâu ?
A. Tầng tế bào sống
B. Tầng sừng
C. Tuyến nhờn
D. Tuyến mồ hôi

Hướng dẫn

Các sắc tố mêlanin phân bố ở tầng tế bào sống.
Đáp án cần chọn là: A