Tháng Mười 26, 2021

: Ở kỳ giữa của nguyên phân, tế bào có các NST với số lượng:

: Ở kỳ giữa của nguyên phân, tế bào có các NST với số lượng:
A. 2n đơn
B. n đơn
C. 2n kép
D. n kép

Hướng dẫn

Ở kỳ giữa của nguyên phân, tế bào có các NST với số lượng: 2n (kép)
Đáp án cần chọn là: C