Tháng Mười 22, 2021

: Ở đậu Hà lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1. Cây F1 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?

: Ở đậu Hà lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần
chủng với cây hạt xanh được F1. Cây F1 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?
A. 5 hạt vàng : 3 hạt xanh
B. 3 hạt vàng :1 hạt xanh.
C. 100% hạt vàng
D. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh.

Hướng dẫn

Thế hệ con lai F1 có kiểu hình giống với tính trạng trội: 100% hạt vàng
Đáp án cần chọn là: C