Tháng Mười 19, 2021

: Ở cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Khi lai cây quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng, thế hệ con lai F1 có kiểu hình là:

: Ở cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Khi lai cây quả đỏ thuần chủng với cây
quả vàng, thế hệ con lai F1 có kiểu hình là:
A. Toàn quả đỏ
B. Toàn quả vàng
C. 50% quả vàng : 50% quả đỏ
D. 25% quả đỏ : 25% quả vàng : 50% quả da cam

Hướng dẫn

Thế hệ con lai F1 có kiểu hình giống với tính trạng trội: Toàn quả đỏ
Đáp án cần chọn là: A