Tháng Ba 31, 2023

“ … Nước VN có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Hãy cho biết đoạn văn trên được trích từ đâu? Được công bố lần đầu tiên vào thời gian nào? à Trích từ “Tuyên ngôn độc lập” của nước VN dân chủ cộng hòa, do Chủ tịch HCM đọc trong cuộc mittinh mừng đất nước độc lập – tại vườn hoa Ba Đình, Hà nội ngày 02/9/1945.

“ … Nước VN có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Hãy cho biết đoạn văn trên được trích từ đâu? Được công bố lần đầu tiên vào thời gian nào?

à Trích từ “Tuyên ngôn độc lập” của nước VN dân chủ cộng hòa, do Chủ tịch HCM đọc trong cuộc mittinh mừng đất nước độc lập – tại vườn hoa Ba Đình, Hà nội ngày 02/9/1945.