Tháng Ba 31, 2023

Nói về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sinh thời Bác Hồ có dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc ta có rất nhiều câu nói về tinh thần này. Hãy nêu một trong những câu ca dao đó? Đáp: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Nói về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sinh thời Bác Hồ có dạy:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc ta có rất nhiều câu nói về tinh thần này. Hãy nêu một trong những câu ca dao đó?

Đáp: Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao