Tháng Mười Hai 6, 2023

Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng được ra đời vào ngày tháng năm nào? Đáp: Ngày 15/5/1961 (Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội)

Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng được ra đời vào ngày tháng năm nào?

Đáp: Ngày 15/5/1961 (Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội)