Tháng Ba 29, 2023

“Độc lập tự do là của qúy báu, quý báu vô ngần, ta phải khổ sở trong bao nhiêu năm mới giành được, cần phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ…” được Bác viết trong văn kiện nào? Đáp: Tuyên ngôn độc lập

“Độc lập tự do là của qúy báu, quý báu vô ngần, ta phải khổ sở trong bao nhiêu năm mới giành được, cần phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ…” được Bác viết trong văn kiện nào?

Đáp: Tuyên ngôn độc lập