Tháng Bảy 2, 2022

Những yêu cầu đối với việc nâng cao chất lượng đảng viên là gì?

Những yêu cầu đối với việc nâng cao chất lượng đảng viên là gì?

A. Về tư tưởng chính trị; về trình độ năng lực; về phẩm chất, đạo đức, lối sống.

B. Về thể chất; về trình độ văn hóa; về đạo đức.

C. Về tinh thần đấu tranh; về đức tính cần, kiệm, liêm, chính.

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Chọn đáp án là A