Tháng Tư 19, 2024

Nhớ ai, nhớ mãi, nhớ hoài Nhớ người tráng sĩ gươm mài dưới trăng Hai câu ca dao trên đây chỉ một người tráng sĩ, một vị tướng của Phạm Đình Phùng. Ông là ông tổ của ngành quân giới Việt nam. Hãy cho biết ông là ai? Đáp: Cao Thắng

Nhớ ai, nhớ mãi, nhớ hoài

Nhớ người tráng sĩ gươm mài dưới trăng

Hai câu ca dao trên đây chỉ một người tráng sĩ, một vị tướng của Phạm Đình Phùng. Ông là ông tổ của ngành quân giới Việt nam. Hãy cho biết ông là ai?

Đáp: Cao Thắng