Tháng Hai 7, 2023

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5$^{O}$C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7$^{O}$C?

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5$^{O}$C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7$^{O}$C?

Hướng dẫn

Nhiệt độ giảm đi 7$^{O}$C có nghĩa là thêm -7$^{O}$C. Vậy nếu giảm đi 7$^{O}$C thì nhiệt độ phòng lạnh sẽ là:

(-5) + (-7) = -(5 + 7) = -12 ($^{O}$C)

C. Bài tập vận dụng