Tháng Tư 2, 2023

Nhân vật nào được miêu tả là hiện thân cho sức mạnh và vẻ đẹp của người Hy Lạp? Hercules Achilles Thần Zenus Odyssey

Nhân vật nào được miêu tả là hiện thân cho sức mạnh và vẻ đẹp của người Hy Lạp?

  • Hercules
  • Achilles
  • Thần Zenus
  • Odyssey