Tháng Ba 21, 2023

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc phải được tiến hành thường xuyên… Tăng cường công tác giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và định hướng cho thanh thiếu nhi trong tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới (phương hướng nhiệm kỳ VII của BCH tỉnh Đoàn). Là một trong những biện pháp thực hiện: Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Công tác tư tưởng-văn hoá của Đoàn Công tác xây dựng đoàn.

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc phải được tiến hành thường xuyên… Tăng cường công tác giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và định hướng cho thanh thiếu nhi trong tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới (phương hướng nhiệm kỳ VII của BCH tỉnh Đoàn). Là một trong những biện pháp thực hiện:

  • Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn
  • Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ
  • Công tác tư tưởng-văn hoá của Đoàn
  • Công tác xây dựng đoàn.