Tháng Mười Một 30, 2023

Nhằm đáp ứng sự đòi hỏi của phong trào công nhân đang lên cao và yêu cầu rèn luyện hội viên, năm 1928 Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đã chủ trương: Xóa bỏ giai cấp Bình đẳng nam nữ Vô sản hóa Cả 3 đều đúng

Nhằm đáp ứng sự đòi hỏi của phong trào công nhân đang lên cao và yêu cầu rèn luyện hội viên, năm 1928 Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đã chủ trương:

  • Xóa bỏ giai cấp
  • Bình đẳng nam nữ
  • Vô sản hóa
  • Cả 3 đều đúng