Tháng Tư 19, 2024

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đoàn thanh niên cứu quốc Việt nam được tổ chức: Ngày 24/12 – 30/12/1946 tại Đại Từ-Thái Nguyên Ngày 20/8 – 23/8/1947 tại Việt Bắc Ngày 07/02 – 15/02/1950 tại xã Cao Vân (Đại Từ-Thái Nguyên) Ngày 07/02 – 15/02/1951 tại Cao Bằng – Lạng Sơn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đoàn thanh niên cứu quốc Việt nam được tổ chức:

  • Ngày 24/12 – 30/12/1946 tại Đại Từ-Thái Nguyên
  • Ngày 20/8 – 23/8/1947 tại Việt Bắc
  • Ngày 07/02 – 15/02/1950 tại xã Cao Vân (Đại Từ-Thái Nguyên)
  • Ngày 07/02 – 15/02/1951 tại Cao Bằng – Lạng Sơn