Tháng Tư 19, 2024

Ngày 26/3 được chọn là ngày thành lập Đoàn TNCS HCM từ đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy? Đáp: Thứ ba

Ngày 26/3 được chọn là ngày thành lập Đoàn TNCS HCM từ đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?

Đáp: Thứ ba