Tháng Tư 16, 2024

Nhà sàn là hình thức cư trú rất lâu đời của dân tộc ta. Hình ảnh của những ngôi nhà sàn 2700 năm trước đã được người thời xưa lưu giữ phổ biến ở đâu? Đáp: Trống đồng là nơi người thời xưa lưu giữ hình ảnh những nhà sàn cổ, Trên những chiếc trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hà, Sông Đà đều có hình ảnh chiếc nhà sàn mái cong, chân cột cao.

Nhà sàn là hình thức cư trú rất lâu đời của dân tộc ta. Hình ảnh của những ngôi nhà sàn 2700 năm trước đã được người thời xưa lưu giữ phổ biến ở đâu?

Đáp: Trống đồng là nơi người thời xưa lưu giữ hình ảnh những nhà sàn cổ, Trên những chiếc trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hà, Sông Đà đều có hình ảnh chiếc nhà sàn mái cong, chân cột cao.