Tháng Bảy 4, 2022

Nguyên tắc nào dưới đây là nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội được quy định trong Quy chế giám sát và phản biện xã hội… (theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội)?

Nguyên tắc nào dưới đây là nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội được quy định trong Quy chế giám sát và phản biện xã hội… (theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội)?

A. Thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện và phản biện xã hội;

B. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng;

C. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan;

D. Đảm bảo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng.

Chọn đáp án là B