Tháng Mười 23, 2021

Nguyên nhân gây đột biến gen là gì?

Nguyên nhân gây đột biến gen là gì?
A. Do quá trình giao phối giữa các cá thể khác loài.
B. Đột biến gen phát sinh do sự rối loạn trong quá trình tự sao chép ADN dưới tác động của các
yếu tố tự nhiên.
C. Con người gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lý hoặc hóa học.
D. Cả B và C đúng.

Hướng dẫn

Nguyên nhân của đột biến gen là do:
– Đột biến gen phát sinh do sự rối loạn trong quá trình tự sao chép ADN dưới tác động của các yếu
tố tự nhiên.
– Con người gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lý hoặc hóa học.
Đáp án cần chọn là: D