Tháng Mười 22, 2021

Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào

Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào
A. tác động của các tác nhân gây đột biến.
B. điều kiện môi trường sống của thể đột biến
C. tổ hợp gen mang đột biến.
D. môi trường sống và tổ hợp gen mang đột biến

Hướng dẫn

Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen
mang đột biến.
Đáp án cần chọn là: D