Tháng Ba 3, 2024

: Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình

: Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình
A. khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử.
B. thành kiểu hình ngay ở thế hệ sau.
C. ngay ở cơ thể mang đột biến.
D. khi ở trạng thái đồng hợp tử

Hướng dẫn

Đột biến gen tạo ra các gen lặn khi thể đồng hợp.
Đáp án cần chọn là: D