Tháng Mười 22, 2021

: Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen

: Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen
A. biểu hiện ở trạng thái đồng hợp tử
B. cần một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình
C. biểu hiện ngay trên kiểu hình.
D. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến.

Hướng dẫn

Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen cần một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình
Đáp án cần chọn là: B