Tháng Ba 29, 2023

Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị cho Đội nhi đồng được mang tên Bác Hồ vĩ đại vào ngày, tháng, năm nào? Ngày 15/5/1970 Ngày 30/01/1969 Ngày 30/01/1970 Ngày 15/5/1969

Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị cho Đội nhi đồng được mang tên Bác Hồ vĩ đại vào ngày, tháng, năm nào?

  • Ngày 15/5/1970
  • Ngày 30/01/1969
  • Ngày 30/01/1970
  • Ngày 15/5/1969