Tháng Tư 15, 2024

Người soạn ra bộ Binh thư yếu lược để huấn luyện binh pháp cho tướng sĩ là ai? à Trần Quốc Tuấn

Người soạn ra bộ Binh thư yếu lược để huấn luyện binh pháp cho tướng sĩ là ai?

à Trần Quốc Tuấn