Tháng Ba 1, 2024

Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của nước ta là ai? Đáp: Anh Lý Tự Trọng

Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của nước ta là ai?

Đáp: Anh Lý Tự Trọng