Tháng Bảy 2, 2022

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ban hành ngày 30/10/2016 về xây dựng Đảng chỉ ra những nhóm biểu hiện suy thoái nào?

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ban hành ngày 30/10/2016 về xây dựng Đảng chỉ ra những nhóm biểu hiện suy thoái nào?

A. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống.

B. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

C. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

D. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đáp án d