Tháng Bảy 2, 2022

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đã quyết định ban hành nghị quyết nào?

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đã quyết định ban hành nghị quyết nào?

A. Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

B. Nghị quyết số về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

C. Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

D. Cả 3 nghị quyết trên Đáp án d