Tháng Bảy 2, 2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu học tập, quán triệt nghị quyết là:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu học tập, quán triệt nghị quyết là:

A. Có 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

B. Có 100% đảng viên và 95% quần chúng được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

C. Có trên 95% đảng viên và 80% quần chúng được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

D. Có trên 95% đảng viên và 90% quần chúng được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

Chọn đáp án là B