Tháng Bảy 2, 2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu về phát triển đảng viên là:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu về phát triển đảng viên là:

A. Trong nhiệm kỳ kết nạp 600 đảng viên mới trở lên.

B. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 600 – 700 đảng viên mới.

C. Hàng năm kết nạp 140 đảng viên mới trở lên.

D. Hàng năm kết nạp từ 120 – 140 đảng viên mới.

Chọn đáp án là A