Tháng Bảy 4, 2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu về xếp loại đảng viên hàng năm là:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu về xếp loại đảng viên hàng năm là:

A. Hàng năm có trên 90% số đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

B. Hàng năm có trên 80% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

C. Hàng năm có trên 75% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

D. Hàng năm 100% đảng viên được phân loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chọn đáp án là D