Tháng Bảy 4, 2022

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng (khóa XII) ban hành văn bản nào quy định thi hành Điều lệ Đảng?

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng (khóa XII) ban hành văn bản nào quy định thi hành Điều lệ Đảng?

A. Quy định số 29-QĐ/TW.

B. Quy định số 30-QĐ/TW

C. Quy định số 45-QĐ/TW

D. Quy định số 102-QĐ/TW

Chọn đáp án là A