Tháng Bảy 6, 2022

Đại hội Đảng lần thứ mấy có chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân?

Đại hội Đảng lần thứ mấy có chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân?

A. Đại hội VIII.

B. Đại hội IX.

C. Đại hội X.

D. Đại Hội XI.

Chọn đáp án là C