Tháng Ba 21, 2023

Ngày 2/9/1945 tại Sài Gòn diễn ta 1 cuộc mittinh chưa từng thấy với khoảng 1 triệu người để lắng nghe Tuyên ngôn độc lập do Bác Hồ đọc. Tuy nhiên do lý do kỹ thuật nên không truyền thanh được. Vì Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến lúc bấy giờ đã ứng khẩu nói về bản Tuyên ngôn độc lập? Hãy cho biết ông là ai? à Giáo sư Trần Văn Giàu

Ngày 2/9/1945 tại Sài Gòn diễn ta 1 cuộc mittinh chưa từng thấy với khoảng 1 triệu người để lắng nghe Tuyên ngôn độc lập do Bác Hồ đọc. Tuy nhiên do lý do kỹ thuật nên không truyền thanh được. Vì Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến lúc bấy giờ đã ứng khẩu nói về bản Tuyên ngôn độc lập? Hãy cho biết ông là ai?

à Giáo sư Trần Văn Giàu