Tháng Bảy 4, 2022

Ngày 15/5/2016, Bộ chính trị đã ban hành chỉ thị nào về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

Ngày 15/5/2016, Bộ chính trị đã ban hành chỉ thị nào về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

A. Chỉ thị số 03-CT/TW.

B. Chỉ thị số 04-CT/TW.

C. Chỉ thị số 05-CT/TW.

D. Chỉ thị số 06-CT/TW.

Chọn đáp án là C