Tháng Mười Hai 6, 2023

Ngày 02/9/1945, Bác Hồ thay mặt chính phủ lâm thời và nhân dân cả nước đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử tại cuộc míttinh của hơn 50 vạn nhân dân tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà nội. Đang đọc bất ngờ Bác hỏi câu gì mà cả biển người ở quảng trường đồng thanh “Có”. Nghe Bác hỏi mọi người rưng rưng một niềm xúc động? Đáp: Bác hỏi “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”

Ngày 02/9/1945, Bác Hồ thay mặt chính phủ lâm thời và nhân dân cả nước đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử tại cuộc míttinh của hơn 50 vạn nhân dân tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà nội. Đang đọc bất ngờ Bác hỏi câu gì mà cả biển người ở quảng trường đồng thanh “Có”. Nghe Bác hỏi mọi người rưng rưng một niềm xúc động?

Đáp: Bác hỏi “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”