Tháng Mười Một 30, 2023

Năm 2000 đã được Bộ Chính trị và chính quyền quyết định là năm “Thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này một phong trào thanh niên đã có bước phát triển mới trong cả nước, tạo ấn tượng đẹp trong nhân dân về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Đó là phong trào gì? Thanh niên xung kích Thanh niên lập thân kiến quốc Thanh niên tình nguyện Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.

Năm 2000 đã được Bộ Chính trị và chính quyền quyết định là năm “Thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này một phong trào thanh niên đã có bước phát triển mới trong cả nước, tạo ấn tượng đẹp trong nhân dân về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Đó là phong trào gì?

  • Thanh niên xung kích
  • Thanh niên lập thân kiến quốc
  • Thanh niên tình nguyện
  • Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.