Tháng Ba 21, 2023

Năm 1976, Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất đã bầu ai làm chủ tịch nước? Đáp: Tôn Đức Thắng.

Năm 1976, Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất đã bầu ai làm chủ tịch nước?

Đáp: Tôn Đức Thắng.