Tháng Hai 24, 2024

Mục đích viết truyện Vi hành của Nguyễn Ái Quốc là: Vạch trần thủ đoạn chính trị xảo trá của thực dân Pháp Phê phán sự lố lăng, kệch cỡm của vua Khải Định Bày tỏ nỗi nhớ đất nước Cả 3 mục đích trên Điểm a,b

Mục đích viết truyện Vi hành của Nguyễn Ái Quốc là:

  • Vạch trần thủ đoạn chính trị xảo trá của thực dân Pháp
  • Phê phán sự lố lăng, kệch cỡm của vua Khải Định
  • Bày tỏ nỗi nhớ đất nước
  • Cả 3 mục đích trên
  • Điểm a,b