Tháng Mười 19, 2021

: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen là AaBbDd, giảm phân bình thường tối đa tạo được số loại tinh trùng là:

: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen là AaBbDd, giảm phân bình thường tối đa tạo được số loại
tinh trùng là:
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

Hướng dẫn

Một tế bào giảm phân bình thường cho ra 2 tinh trùng.
Đáp án cần chọn là: B