Tháng Năm 31, 2023

Một hình thang có độ dài hai đáy là \(3cm\) và \(7cm\) thì đường trung bình của hình thang có độ dài là:

Một hình thang có độ dài hai đáy là \(3cm\) và \(7cm\) thì đường trung bình của hình thang có độ dài là:

A. \(2cm\)

B. \(10cm\)

C. \(4cm\)

D. \(5cm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng định lí đường trung bình của hình thang: Độ dài đường trung bình của hình thang bằng nửa tổng hai đáy.

Lời giải chi tiết:

Cách giải: Độ dài đường trung bình của hình thang là \(\frac{3+7}{2}=5(cm)\)

Chọn D