Tháng Sáu 5, 2023

Một hình thang cân có cạnh bên là 2,5cm; đường trung bình là 3cm. Chu vi của hình thang là:

Một hình thang cân có cạnh bên là 2,5cm; đường trung bình là 3cm. Chu vi của hình thang là:

A. 8cm.

B. 8,5cm

C. 11,5cm.

D. 11cm

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

+ Dựa vào tính chất của hình thang cân suy ra hai cạnh bên bằng nhau và bằng 2,5cm.

+ Tổng độ dài hai đáy bằng hai lần độ dài đường trung bình

+ Tổng độ dài hai đáy và độ dài hai cạnh bên là chu vi hình thang cân cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Tổng độ dài hai đáy là: \(3.2=6(cm)\)

Chu vi hình thang là: \(2,5.2+6=11(cm)\)

Chọn D.