Tháng Sáu 5, 2023

Cho tứ giác ABCD có\(AB=BC,~CD=DA\). a) Chứng minh rằng BD là đường trung trực của AC. b) Cho biết \(\widehat{B\,\,}=100{}^\circ ~;\,\,\widehat{D\,\,}=70{}^\circ \) Tính \(\widehat{A\,\,};\,\,\widehat{C\,\,}\) .

Cho tứ giác ABCD có\(AB=BC,~CD=DA\).

a) Chứng minh rằng BD là đường trung trực của AC.

b) Cho biết \(\widehat{B\,\,}=100{}^\circ ~;\,\,\widehat{D\,\,}=70{}^\circ \) Tính \(\widehat{A\,\,};\,\,\widehat{C\,\,}\) .

A. \(\widehat{BAD}=\widehat{BCD}=100{}^\circ \)

B. \(\widehat{BAD}=\widehat{BCD}=90{}^\circ \)

C. \(\widehat{BAD}=\widehat{BCD}=95{}^\circ \)

D. \(\widehat{BAD}=\widehat{BCD}=105{}^\circ \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: \(BA=BC(gt);DA=DC(gt)\) nên BD là đường trung trực của AC. (đpcm)

b) Xét \(\Delta ABD\) và \(\Delta CBD\) có:

\(\begin{align}& BA=BC(gt) \\ & DA=DC(gt) \\ \end{align}\)

\(BD\) cạnh chung

Suy ra \(\Delta ABD=\Delta CBD\) (c.c.c)

Suy ra \(\widehat{BAD}=\widehat{BCD}\) ( hai góc tương ứng)

Ta lại có:

\(\widehat{BAD}+\widehat{BCD}=360{}^\circ -\widehat{B\,\,}-\widehat{D\,\,}=360{}^\circ -100{}^\circ -70{}^\circ =190{}^\circ \)

Do đó: \(\widehat{BAD}=\widehat{BCD}=190{}^\circ :2=95{}^\circ \)