Tháng Năm 31, 2023

Cho tứ giác ABCD có \(\widehat{A\,\,}=65{}^\circ ~;\,\,\widehat{B\,\,}=117{}^\circ ;\,\,\widehat{C\,\,}=71{}^\circ .\) Tính số đo góc ngoài đỉnh D.

Cho tứ giác ABCD có \(\widehat{A\,\,}=65{}^\circ ~;\,\,\widehat{B\,\,}=117{}^\circ ;\,\,\widehat{C\,\,}=71{}^\circ .\) Tính số đo góc ngoài đỉnh D.

A. \(73^0\)

B. \(107^0\)

C. \(75^0\)

D. \(105^0\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

\(\widehat{CDx}\) là góc ngoài đỉnh D.

Tứ giác ABCD có: \(\widehat{D\,}=360{}^\circ -\left( \widehat{A\,\,}+\widehat{B\,\,}+\widehat{C\,\,} \right)=360{}^\circ -\left( 65{}^\circ +117{}^\circ +71{}^\circ \right)=107{}^\circ \). Vì \(\widehat{ADC}\) và \(\widehat{CDx}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat{CDx}=180{}^\circ -\widehat{D\,}=180{}^\circ -107{}^\circ =73{}^\circ \)