Tháng Ba 3, 2024

Mẫu thức chung của 2 phân thức \(\frac{1}{{14{x^2}y}}\) và \(\frac{8}{{21x{y^5}}}\) là:

Mẫu thức chung của 2 phân thức \(\frac{1}{{14{x^2}y}}\) và \(\frac{8}{{21x{y^5}}}\) là:

A. \(42{x^2}{y^5}\)

B. \(42{x^3}{y^4}\)

C. \(7xy\)

D. \(21{x^2}{y^5}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

MTC của \(\frac{1}{{14{x^2}y}}\) và \(\frac{8}{{21x{y^5}}}\)là: \(42{x^2}{y^5}\)

Chọn A.