Tháng Bảy 4, 2022

Mức phân loại nào dưới đây không phải là mức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm?

Mức phân loại nào dưới đây không phải là mức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm?

A. Trong sạch vững mạnh

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

C. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

D. Hoàn thành nhiệm vụ

Chọn đáp án là B